Ett regionalt resurscentrum

I skärningspunkten mellan IT, media, kultur och pedagogik

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ett brett och kvalitetsmässigt högt stående utbud av AV-läromedel samt lyfta fram digitala lärresurser. Vi ska sträva efter att dessa resurser ska kunna användas så pedagogiskt och enkelt som möjligt med hänsyn till de rättigheter och avtal som gäller.

Vi ska arbeta aktivt för att lyfta kunskapseffektiva sätt att använda sig av våra AV-läromedel. Vi ska stimulera pedagogisk användning av digitala verktyg som t.ex datorer, interaktiva tavlor/skärmar, och mobila enheter genom att erbjuda fortbildning, information och mötesplatser.

I uppdraget ingår också ett ansvar för erfarenhetsutbyte på IT/mediaområdet för att öka möjligheterna för skolor att nå de krav som läroplanerna anger samt att genom omvärldsbevakning följa relevant skolforskning, skolutveckling, upphovsrättsfrågor, tekniknyheter mm. och sprida informationen vidare med hjälp av olika kanaler, som hemsidan, nyhetsbrev och upparbetade nätverk.

Vi ska tillsammans med andra aktörer, som t ex Skolverket, Linnéuniversitet, Reaktor Sydost och UR, ytterligare utveckla den pågående samverkan kring IT/mediepedagogik och skolutveckling.

I vårt uppdrag ingår också att utveckla samarbeten och kompetenser tillsammans med skolbiblioteken samt Regionbiblioteket. Vi ska arbeta nära skolledare och politiker genom nätverk och mötesplatser. Liksom genom relevanta nätverk och insatser arbeta för en utveckling i samklang med Digital agenda 2020 för Kalmar län.

Verksamheten följs upp kontinuerligt genom årlig statistikredovisning (läromedels-/teknikutlåning, utbildnings- och seminarieverksamhet). Ungefär vart 5:e år genomförs dessutom en djupare utvärdering i form av kvalitetsenkäter till brukarna. Resultatet av enkäterna påverkar sedan inriktningen på verksamheten, behovet av olika informationsinsatser mm.

Skola och förskola är AV-Medias huvudsakliga målgrupper. Organisatoriskt är AV-Media en resultatenhet inom Kommunförbundet Kalmar län.